Inovacijų paramos žemėlapis / Finansinė parama inovacijoms / ES struktūrinių fondų parama
 
 ES struktūrinių fondų parama

Pateikite projektinę idėją ir viešieji ekspertai nemokamai patars jums ir lydės jus viso projekto rengimo proceso metu. Projektai gali būti finansuojami pagal žemiau aprašytas paramos priemones, už kurias yra atsakinga LR Ūkio ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Kvietimai teikti paraiškas nėra nuolatiniai. Dėl detalesnės informacijos susisiekite su mumis, arba prenumeruokite ir sekite naujienas.

Priemonės:


„NAUJOS GALIMYBĖS“

Priemonės tikslas – skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose.

Remiamos veiklos:

  • įmonės produkcijos eksporto plėtros strategijos parengimas;
  • įmonę dominančių užsienio rinkų tyrimai ir informacijos apie jų dalyvius įsigijimas;
  • rinkodaros medžiagos, galinčios įmonę padaryti žinomesnę užsienio rinkose, parengimas;
  • įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose parodose, prekybos mugėse ir panašiai;
  • eksporto rinkodaros specialistų įdarbinimas įmonėje.

Projektus pagal priemonę įgyvendina privatieji juridiniai asmenys, išskyrus priskirtinus prie labai mažų įmonių, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

Daugiau informacijos apie priemonę.

Atgal...

 

„IDĖJA LT“

Priemonės tikslas – padėti įmonėms tinkamai pasirengti įgyvendinti MTTP veiklos projektus, įvertinti ir sumažinti tokios veiklos nesėkmės riziką.

Remiamos veiklos: labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių planuojamų MTTP projektų techninių galimybių studijų, skirtų tinkamai pasirengti įgyvendinti MTTP projektus ir sumažinti didesnių investicijų nesėkmės riziką, atlikimas.

Projektus pagal priemonę įgyvendina privatieji juridiniai asmenys, priskirtini prie MVĮ, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (Žin., 1998, Nr. 109-2993; 2007, Nr. 132-5354), atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

Daugiau informacijos apie priemonę.

Atgal...

 

„INTELEKTAS LT“

Priemonės tikslas – skatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) technologinę plėtrą.

Remiamos veiklos: MTTP veikla, nenumatant finansavimo su MTTP susijusioms pradinėms investicijoms.

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

  • pareiškėjai – privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas;
  • partneriai – privatieji juridiniai asmenys, valstybės mokslinių tyrimų įstaigos ir valstybinės aukštosios mokyklos, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

Pagal priemonę pareiškėjas MTTP projektą gali įgyvendinti vienas arba su partneriais.

Daugiau informacijos apie priemonę.

Atgal...

 

„INTELEKTAS LT+“

Priemonės tikslas – skatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimą investuojant į MTTP infrastruktūros kūrimą ir plėtrą, padedant įmonėms kurti naujas tyrėjų, technikų (laborantų) ir panašaus aukštos kvalifikacijos personalo darbo vietas.

Remiamos veiklos: įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos įmonės ir (ar) kuriama ar plečiama esamos įmonės MTTP infrastruktūra.

Priemonė nenumato einamųjų MTTP veiklos projektų išlaidų finansavimo.

Projektus pagal priemonę įgyvendina privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

Daugiau informacijos apie priemonę.

Atgal...

 

„LYDERIS LT“

Priemonės tikslas – skatinti įmonių investicijas, kuriomis didinamas jų darbo našumas ir eksportas ar pradedama naujų produktų gamyba.

Remiamos veiklos: įmonių, išskyrus labai mažas įmones, pradinės investicijos į materialųjį, išskyrus pastatų ir kitų statinių įsigijimą, statybą, rekonstravimą, remontą, ir nematerialųjį turtą, susijusį su naujų gamybos technologinių linijų įsigijimu ir įdiegimu, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimu, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimu.

Projektus pagal priemonę įgyvendina privatieji juridiniai asmenys, išskyrus priskirtinus prie labai mažų įmonių, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

Daugiau informacijos apie priemonę.

Atgal...

 

„E-VERSLAS LT“

Priemonės tikslas – skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau šiame skirsnyje vadinama – MVĮ) diegti informacines technologijas ir sudaryti palankias sąlygas jų darbo našumui ir eksportui didinti.

Remiamos veiklos: įmonės investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti, taip pat projektui įgyvendinti būtinoms išorinių konsultantų paslaugoms įsigyti.

Projektus pagal priemonę įgyvendina privatieji juridiniai asmenys, priskirtini prie mažų ir vidutinių įmonių, kaip nustatyta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

Daugiau informacijos apie priemonę.

Atgal...

 

„PROCESAS LT“

Priemonės tikslas – skatinti mažas ir vidutines įmones diegti šiuolaikiškus vadybos metodus ir kokybės valdymo sistemas, tuo sudaryti palankias sąlygas įmonių darbo našumui ir eksportui didinti.

Remiamos veiklos: įmonių išorinių konsultavimo paslaugų, kurių reikia šiuolaikiškiems vadybos metodams ar valdymo sistemoms, išskyrus personalo valdymo sistemas, toje įmonėje diegti, įsigijimo išlaidos. Neremiamos investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą.

Projektus pagal priemonę įgyvendina mažos ir vidutinės įmonės, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, atitinkančios už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

Daugiau informacijos apie priemonę.

Atgal...

 

„INOKLASTER LT“

Priemonės tikslas – skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių bendradarbiavimą, didinti Lietuvos pramonės tarptautinį konkurencingumą.
Remiamos veiklos: klasterio koordinatoriaus veikla; klasteris  – ne mažesnė kaip 5 nepriklausomų privačiųjų juridinių asmenų, kuriuos sieja bendri ekonominiai interesai dalyvaujant konkretaus produkto vertės kūrimo grandinėje, grupė. Klasteryje, siekiant jo ekonominių interesų, turi dalyvauti ir mokslinių tyrimų įstaigos arba aukštosios mokyklos, taip pat gali dalyvauti profesinio lavinimo mokyklos, asociacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys. Juridinių asmenų dalyvavimas klasteryje turi būti įformintas jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi arba naryste klasteriui koordinuoti įsteigtoje asociacijoje; tyrimų, kurių reikia klasteriui  plėtoti, atlikimas; klasterio  rinkodaros, skirtos naujiems klasterio nariams pritraukti, organizavimas; klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) infrastruktūros valdymas ar administravimas; mokymo programų, seminarų ir konferencijų rengimas siekiant skatinti klasterio narius keistis žiniomis, patirtimi ir  įgūdžiais, stiprinti klasterio vidinius ir išorinius bendradarbiavimo ryšius.
Projektus pagal priemonę įgyvendina viešosios įstaigos, asociacijos ir privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

Daugiau informacijos apie priemonę
.

Atgal...

 

„INOKLASTER LT+“

Priemonės tikslas – skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių bendradarbiavimą, didinti jų tarptautinį konkurencingumą, sukuriant reikiamą infrastruktūrą žinių ir technologijų sklaidai užtikrinti.
Remiamos veiklos: klasterio koordinatoriaus investicijos, susijusios su klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūra, klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) MTTP infrastruktūra (laboratorijos, bandymų patalpos ir pan.).
Projektus pagal priemonę  įgyvendina viešosios įstaigos, asociacijos ir privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

Daugiau informacijos apie priemonę
.

Atgal...

 

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMAS ĮMONĖSE

Priemonės tikslas – tobulinti įmonių darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių.

Remiamos veiklos: įmonių darbuotojų ir vadovų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, bendruosius įgūdžius), individualių kvalifikacijos tobulinimo planų, siejamų su projekto įgyvendinimo metu vykdomu atitinkamu darbuotojų mokymu, sudarymas, mokymo darbo vietoje organizavimas, įmonių personalo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, šiuolaikinių personalo valdymo sistemų kūrimas ir diegimas įmonėse, siejamas su atitinkamu specialistų ir darbuotojų mokymu projekto įgyvendinimo metu, naujų darbo organizavimo formų ir metodų diegimas, įskaitant lankstų darbo grafiką, dalinį užimtumą ir kita, sektoriniai tyrimai/studijos, nustatantys sektoriaus įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį (būtina sąlyga, kad konkretaus atlikto tyrimo/studijos rezultatų pagrindu projekto įgyvendinimo metu būtų rengiamas sektoriaus darbuotojų mokymas).

Projektus pagal priemonę įgyvendina valstybės ir savivaldybių įmonės, privatieji juridiniai asmenys, asociacijos, savanoriškumo principu jungiančios Lietuvos Respublikos įvairių ūkio šakų, regionų, kitų asocijuotų struktūrų ir pavienių ūkių subjektus.

Daugiau informacijos apie priemonę.

Susipažinkite su paraiškų pateikimo grafiku.

Atgal...

 

VALSTYBĖS PAGALBA AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMUI ĮMONĖSE

Priemonės tikslas – didinti aukštos kvalifikacijos darbuotojų skaičių žinioms ir mokslui imliose įmonėse.

Remiama veikla – mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros techninių darbuotojų ir jiems prilyginto personalo įdarbinimas labai mažose, mažose ir vidutinėse žinioms ir mokslui imliose įmonėse (įskaitant privataus juridinio asmens statusą turinčius mokslinių tyrimų institutus).

Projektus pagal priemonę įgyvendina privatieji juridiniai asmenys, priskirtini prie labai mažų, mažų arba vidutinių įmonių, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (Žin., 1998, Nr. 109-2993; 2007, Nr. 132-5354).

Daugiau informacijos apie valstybės pagalbą įdarbinant aukštos kvalifikacijos darbuotojus.

Susipažinkite su paraiškų pateikimo grafiku.

Atgal...