Ekonominės raidos inovacijos

Centrinės ir Rytų Europos šalyse vyksta įvairių ekonominių reformų ir transformacijų, sietinų su daugybe inovacijų. Iš jų svarbiausiomis laikytinos šios:

  • inovacijos, išreiškiančios rinkos ekonomikos formavimąsi ir tobulėjimą,
  • inovacijos, išreiškiančios intensyvią integraciją į europines bei globalias rinkas,
  • inovacijos, pasireiškiančios ekonominės raidos srityje ir tiesiogiai lemiančios esminius politinius, socialinius ir kitus pokyčius visuomenėje.

Inovacijos, išreiškiančios rinkos ekonomikos formavimąsi ir tobulėjimą, yra labai daugialypės ir įvairios. Iš jų pažymėtinos tos, kurių poveikis yra ypač didelis spartinant ekonominę raidą bei didinant jos efektyvumą:
inovacijos ekonominės raidos teisinio reguliavimo sistemos sukūrimo ir tobulinimo srityje,
inovacijos ekonominės raidos finansinio ir investicinio aprūpinimo sistemos sukūrimo, įgyvendinimo ir tobulinimo srityje,

  • inovacijos motyvacijų aktyviai ekonominei veiklai sistemos sukūrimo, įgyvendinimo ir tobulinimo srityje,

  • inovacijos, susijusios su naujo technologinio potencialo formavimu ir plėtojimu.

Minėtosios inovacijos ir jų valdymo problemos įgauna prioritetinę reikšmę rinkos ekonomikos formavimosi ir tolesnio tobulinimo sąlygomis. Šių inovacijų ir jų valdymo prioritetiškumą lemia tai, kad:

  • inovacijos ekonominės raidos teisinio reguliavimo sistemos sukūrimo ir tobulinimo srityje, taip pat šių inovacijų valdymas įgauna ypatingą vaidmenį sudėtingo pereinamojo laikotarpio sąlygomis, kai atsiranda naujų ir neįprastų ekonominės raidos aplinkybių, reikalaujančių netradicinių radikalių sprendimų (pažymėtina, jog tokio pobūdžio inovacijos reiškėsi kaip labai reikšmingos Centrinės ir Rytų Europos šalyse, kai, sužlugus gilias tradicijas turėjusiai planinei uždaro tipo ekonomikai, buvo labai intensyviai pradėta kurti rinkos ekonomika: tuo laikotarpiu į rinkos santykius orientuotos teisinio reguliavimo sistemos formavimas ir įgyvendinimas buvo labai svarbi ekonominės raidos inovacija, turėjusi užtikrinti galimai aukštesnius reformuojamos ekonomikos raidos tempus lygiagrečiai sumažinant galimas neigiamas socialines ekonomikos reformavimo pasekmes;
  • inovacijos ekonominės raidos finansinio ir investicinio aprūpinimo sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo srityje yra svarbios tais atvejais, kai tenka formuoti investicijų bei ūkinės veiklos finansavimo šaltinius esant tokiai ekonominės raidos situacijai, kurioje gali pasireikšti tokie požymiai, kaip žmonių perkamosios galios neatitikimas prekių pasiūlai ir sąlyginai aukštam kainų lygiui, darbo jėgos sąnaudų lygio neatitikimas darbo našumo ir kokybės reikalavimams, kuriamų produktų konkurentiškumo stoka. Tokioje situacijoje finansavimo ir investicijų problemas tenka spręsti labai inovatyviai (Centrinės ir Rytų Europos sąlygomis inovatyvių finansinio ir investicinio aprūpinimo sistemų sukūrimas ir įgyvendinimas turi būti nukreiptas į tai, kad būtų galimai didesniu mastu pritrauktos investicijos ir finansiniai ištekliai, skirti ekonominei raidai spartinti, priartinant gyvenimo kokybę bei ekonominės veiklos standartus prie Vakarų šalių pasiekto lygio),
  • inovacijos, išreiškiančios motyvacijų aktyviai ekonominei veiklai sistemos sukūrimą ir įgyvendinimą, yra skirtos formuoti naujo tipo socialinėms, psichologinėms bei ekonominėms nuostatoms ekonominės raidos skatinimo srityje: šios nuostatos savo prigimtimi turi būti labai inovatyvios (Centrinės ir Rytų Europos šalyse motyvacijų aktyviai ekonominei veiklai sistemos sukūrimas, įgyvendinimas ir tolesnis tobulinimas yra labai svarbi ekonominės raidos inovacija, orientuota į tai, kad visų ekonominės raidos dalyvių veikla būtų motyvuojama siekti efektyvių ekonomikos rezultatų),
  • inovacijos, susijusios su naujo technologinio potencialo formavimu, apima palankių technologinių ekonominės raidos sąlygų sukūrimą bei tolesnį jų gerinimą (Centrinės ir Rytų Europos šalyse technologinės inovacijos yra vienas svarbiausiųjų ekonominės raidos prioritetų; šių inovacijų valdymas turi būti orientuotas į spartų bei galimai platesnį technologinį modernizavimą, užtikrinant didelius darbo našumo augimo bei visų ūkio grandžių produkcijos kokybės gerinimo tempus).

Labai svarbios yra ir tos ekonominės raidos inovacijos, kurios yra susijusios su intensyvia integracija į europines bei globalias rinkas. Šios inovacijos savo turiniu yra labai artimos inovacijoms, susijusioms su rinkos ekonomikos formavimusi, nes integracija į europines ir globalias rinkas yra tiesiogiai nukreipta plėtoti rinkos ekonomiką. Beje, plėtojant integraciją į europines bei globalias rinkas, yra labai svarbios inovacijos, skirtos sukurti ir įgyvendinti tokiems tarpusavio prisitaikymo mechanizmams, kurių pagrindu europinės ir globalios rinkos būtų pajėgios priimti Centrinės ir Rytų Europos šalių ekonomines struktūras, o pastarosios būtų pajėgios prisitaikyti šiose rinkose. Adaptacijos mechanizmų sukūrimas ir įgyvendinimas yra traktuotinas kaip esminė ekonominės raidos inovacija, orientuojama į Centrinės ir Rytų Europos šalių ekonominių struktūrų santykių su kitomis ekonominėmis struktūromis europinių ir globalių rinkų sistemoje suderinamumą.

Visuma inovacijų, išreiškiančių rinkos ekonomikos formavimąsi, bei inovacijų, orientuotų į integraciją į europines ir globalias rinkas, yra labai didelė ir įvairi.
Ekonominės raidos inovacijos yra reikšmingos ne tik ekonomikos plėtojimo, bet ir socialinės, politinės ir kitokios raidos požiūriu. Dėl šios priežasties šių inovacijų problematika yra vertintina kaip prioritetinė.Skaitytojų komentarai
Vardas*:
El. paštas*:
Komentaras*:
Patvirtinimo kodas*:
 
Komentuoti

Inovacijos ir internacionalizacija
visi
Europos verslo inoavacijų tinklas
KlasterLT