Inovacinės veiklos kontrolė

Kaip buvo minėta, planai ne visada vykdomi taip, kaip numatyta. Ne visada inovacinės veiklos dalyviai teisingai ir gerai perima jiems perduodamas teises ir pareigas. Keičiasi išorinė aplinka, todėl inovacinė veikla turi prie jos prisitaikyti. Tai pasiekiama kontroliuojant. Kontrolė –procesas, leidžiantis inovacinės veiklos vadovybei nustatyti, ar teisingi jos sprendimai, ar reikia juos koreguoti. Galima teigti, kad kontrolė – tai inovacinės veiklos tikslų siekimo proceso užtikrinimas. Šią svarbią valdymo funkciją inovacinės veiklos vadovai turi pradėti vykdyti, kai tik suformuluojami inovacinės veiklos tikslai ir uždaviniai.

Inovacinės veiklos planai – tai tik ateities vizija. Daugybė įvairių trikdžių, nenumatytų aplinkybių gali sunkinti sumanymų įgyvendinimą. Įstatymų, socialinių vertybių, technologijos, konkurencijos ir kitų išorinių sąlygų pasikeitimai gali padaryti inovacinės veiklos planus neįvykdomus. Išorinės sąlygos gali pakeisti inovacinės veiklos dalyvių nuostatas. Todėl visi minėti pasikeitimai turi būti inovacinės veiklos vadovų dėmesio centre. Tik kontrolė gali padėti inovacinės veiklos vadovams atsakyti į klausimą, kiek mes pajudėjome į priekį siekdami tikslo. Vienas iš svarbiausių kontrolės ypatumų yra tas, kad ji turi viską aprėpti: planavimo, organizavimo bei motyvacijos nuo kontrolės negalima atskirti.

Yra išskiriamos trys kontrolės rūšys:
1. Parengiamoji;
2. Einamoji;
3. Baigiamoji.
Jos skiriasi tik įgyvendinimo laiku.

    
Pabrėžtina, kad kai kurios valdymo funkcijos yra paslėptos tarp kitų valdymo funkcijų. Pavyzdžiui, inovacinės veiklos planavimas retai kada sutapatinamas su kontrole, tačiau planavimas padeda vykdyti parengiamąją veiklos kontrolę. Ši kontrolė vykdoma iki inovacinės veiklos realios pradžios.
Svarbiausias parengiamosios kontrolės priemonių tikslas – procedūrų realizavimas. Procedūros kuriamos planų vykdymui garantuoti, todėl jų laikymasis yra būdas užtikrinti, kad darbas vyktų numatyta linkme. Tikslios pareigybinės instrukcijos, gerai išaiškinti veiklos tiks-lai, tinkamai parinkti kvalifikuoti inovacinės veiklos valdymo specialistai užtikrins, kad organizacinė struktūra dirbs taip, kaip sumanyta. Parengiamoji kontrolė naudojama žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išteklių srityse. Parengiamosios kontrolės metu analizuojamos personalo dalykinės, įgūdžių ir kitos žinios, kurios inovacinėje veikloje būtinos atliekant tam tikras pareigas. Taip pat nustatomi darbuotojų mokymo, perkvalifikavimo, ugdymo būdai. Tai didina tikimybę, kad personalas dirbs efektyviau.

Dažnai inovacinėje veikloje naudojamos ir medžiagos, todėl taip pat turi būti atliekama parengiamoji materialinių išteklių kontrolė. Jos metu yra rengiami standartai, kurie nustato gaunamų medžiagų kokybę.
Finansinių išteklių parengiamoji kontrolė – tai biudžetas. Biudžetas tampa finansinių išteklių parengiamosios kontrolės mechanizmu ta prasme, kad užtikrina, jog inovacinei veiklai prireikus lėšų jų bus surasta. Biudžetas numato išlaidų ribas ir neleidžia inovacinės veiklos da-lyviams neracionaliai jų eikvoti.
Einamoji inovacinės veiklos kontrolė turi būti vykdoma tiesiogiai prasidėjus darbams. Tai reguliari procesų bei tarpinių rezultatų kontrolė, padedanti išvengti plano ir rezultatų atotrūkio. Net ir nedidelės nuokrypos vėliau gali iš¬sirutulioti į problemas. Faktiško darbo rezultatai kontroliuojami, todėl kontrolės sistema privalo turėti grįžtamąjį ryšį.

Visas atgalinių ryšių sistemas sieja tai, kad jos:
1. Turi tikslą;
2. Naudoja išorinius išteklius;
3. Transformuoja išorinius išteklius vidiniam naudojimui;
4. Nustato nukrypimus nuo numatytų tikslų;
5. Koreguoja nukrypimus ir garantuoja tikslų įgyvendinimą.

Baigiamosios kontrolės metu grįžtamasis ryšys naudojamas tada, kai darbas atliktas. Rezultatai palyginami su reikalavimais. Inovacinės veiklos vadovai turi galimybę geriau įvertinti, ar planai buvo realūs. Ši procedūra padeda gauti informaciją apie iškilusias problemas ir parengti naujus planus, leidžiančius išvengti buvusių klaidų. Antra šios kontrolės funkcija – motyvacija. Jei inovacinės veiklos vadovai sieja motyvacijos paskatas su darbo rezultatais, tai pastarieji turi būti tiksliai ir objektyviai išmatuoti.

Inovacinės veiklos kontrolės procesą galima suskaidyti į tris etapus:
1. Standartų ir kriterijų rengimas;
2. Realių rezultatų lyginimas su standartais ir kriterijais;
3. Koregavimas.

 
Inovacinės veiklos kontrolės procesas

1. Standartų ir kriterijų parengimas. Šis etapas parodo, kaip jungiamos inovacinės veiklos planavimo ir kontrolės funkcijos. Standartai ir kriterijai – tai konkretūs tikslai, kuriuos galima išmatuoti. Visi standartai, panaudojami kontrolei, turi būti susiję su inovacinės veiklos tikslais ir planu. Tikslai, kurie gali būti panaudoti kaip kontrolės standartai, turi turėti dvi svarbias ypatybes: laiko apribojimą (kada turi būti atliktas darbas) ir konkretų kriterijų, kuriuo remiantis būtų galima įvertinti darbo atlikimo laipsnį.

2. Realių rezultatų palyginimas su standartais ir kriterijais. Šiame eta¬pe inovacinės veiklos vadovai turi nustatyti, kiek yra pavojingi nukrypimai nuo standarto. Taip gaunamas vertinimas, kuriuo remiantis pri¬imami tolesnės veiklos sprendimai. Būtina teisingai nustatyti nukrypimų nuo standarto leistiną dydį, tai yra tokį, kuriam esant inovacinei veiklai negresia pavojus. Kiekvienai inovacinei veiklai, atsižvelgiant į jos apimtis, pobūdį ir kitus kriterijus, leistinas nukrypimų dydis bus skirtingas. Šiame etape rezultatai matuojami ir įvertinami.

3. Koregavimas. Inovacinės veiklos vadovai turi pasirinkti vieną iš trijų galimybių: nieko nedaryti, pašalinti nukrypimus arba koreguoti standartus ir kriterijus. Pagrindinis kontrolės tikslas yra siekti, kad inovacinės veiklos vykdymas atitiktų planą. Jeigu palyginus darbo rezultatus su standartais pastebima, kad numatyti tikslai vykdomi, tai tokiu atveju nieko daryti nereikia. Koregavimo prasmė yra ta, kad būtų išaiškintos nukrypimų nuo standartų priežastys ir inovacinės veiklos eiga vėl vyktų planuota linkme. Tačiau inovacinės veiklos vadovas turi būti įsitikinęs, kad veiklos koregavimas nesukels papildomų sunkumų bei pataisys padėtį.

Inovacinės veiklos kontrolei taikytinos šios pagrindinės charakteristikos:

1. Orientacija į rezultatus. Galutinis kontrolės tikslas – ne informacijos rinkimas, standartų nustatymas ir problemų fiksavimas, bet inovacinės veiklos organizacinio uždavinio sprendimas. Matavimai ir informacija apie rezultatus yra tik tikslų siekimo priemonė. Todėl būtina stebėti, kad kontrolės priemonės netaptų svarbesnės už inovacinio proceso tikslus.

2. Atitiktis veiklai. Kontrolė turi atitikti kontroliuojamą veiklą ir objektyviai įvertinti tai, kas svarbiausia. Netinkama kontrolės sistema gali slėpti, bet ne rinkti kritiškai vertingą informaciją apie inovacinės veiklos eigą.

3. Lankstumas. Kontrolė turi būti pakankamai lanksti ir pritaikyta prie vykstančių pasikeitimų.

4. Paprastumas. Paprastiems kontrolės metodams reikia mažiau pastangų, jie yra ekonomiškesni. Norint, kad inovacinės veiklos kontrolė būtų efektyvi, ji turi atitikti poreikius ir galimybes žmonių, sąveikaujančių su ta veikla ir ją realizuojančių.

5. Ekonomiškumas. Išlaidos inovacinės veiklos kontrolei turi vesti į galutinį tikslą. Be to, jos negali viršyti numatyto galutinio pelno.Skaitytojų komentarai
Vardas*:
El. paštas*:
Komentaras*:
Patvirtinimo kodas*:
 
Komentuoti

2012-12-13
pVxzyJXNqyVCKST
Our electric diusribttion cooperative recently worked with Felix team members (Lizz and Reagan, in particular) to administer a Cultural Health Indicator (CHI) survey to our 100+ employees. Not only did the Felix team listen to our needs and customize the survey to meet our needs, they orchestrated the smoothest survey process that we\'ve undergone. Their subsequent presentations to our executive team and board of trustees helped all of us better understand how to fully interpret the data. Very professional, yet personable, experts. We\'ll definitely use team Felix again.
2012-12-13
BIseOEerS
jH0rGs <a href=\"http://qcjgouoxgvyw.com/\">qcjgouoxgvyw</a>
2012-12-14
RBLdlVpQwad
Sdf1Lt , [url=http://tqpnvnukmsjn.com/]tqpnvnukmsjn[/url], [link=http://dqmssuhuldyi.com/]dqmssuhuldyi[/link], http://heaxunpsazml.com/
2012-12-16
aQBaUCfuC
5fwZzn <a href=\"http://tulcslucfvti.com/\">tulcslucfvti</a>
2012-12-20
imgzzBvQbZkYhy
qyRiOg , [url=http://zqrdyeiqdnzl.com/]zqrdyeiqdnzl[/url], [link=http://bokenuwvotfk.com/]bokenuwvotfk[/link], http://wpufnvyubycx.com/
Inovacijų ir inovacinės veiklos versle vadybos funkcijos
visi
Europos verslo inoavacijų tinklas
KlasterLT