Politinės raidos inovacijos

Centrinės ir Rytų Europos šalyse vyksta sudėtingos politinio pobūdžio transformacijos, sujungiančios daugelio tipų inovacijas. Iš jų svarbiausios yra šios:

  • inovacijos, susijusios su demokratinės visuomenės formavimusi nedemokratinių tradicijų patirties fone,
  • inovacijos, susijusios su intensyvia integracija į modernios visuomenės erdves,
  • inovacijos, lemiančios naujo tipo socialinių ekonominių struktūrų bei politinio aktyvumo mechanizmų formavimąsi,
  • inovacijos, lemiančios visuomenės ir valstybės saugumą bei politinės raidos stabilumą.

Inovacijos, susijusios su demokratinės visuomenės formavimusi nedemokratinių tradicijų patirties fone, išreiškia Centrinės ir Rytų Europos šalims labai būdingus reiškinius. Šių reiškinių prasmę atspindi tai, kad Centrinės ir Rytų Europos šalyse daugeliu atvejų yra bandoma perimti iš Vakarų ir toliau skleisti bei įgyvendinti Vakarų šalims būdingus demokratinės visuomenės gyvenimo ir jos organizavimo modelius. Perimant ir skleidžiant šiuos modelius gana dažnai yra nepaisoma to, jog Centrinės ir Rytų Europos šalyse per daugelį ankstesnių dešimtmečių susiformavo ir gana giliai įsišaknijo nedemokratinės tradicijos: šios tradicijos, gilus jų įsišaknijimas bei raiška daugelyje gyvenimo sričių reikalauja sugebėti kryptingai formuoti ir įgyvendinti atitinkamas inovacijas, kurios būtų orientuotos į šių tradicijų pašalinimą bei į realią tolesnę demokratizaciją. 

Pažymėtini keli esminiai demokratinės visuomenės formavimuisi nedemokratinių tradicijų fone skirtų inovacijų atvejai:

inovacijos, kurios yra sietinos su demokratinės visuomenės modelių pritaikymu šiems modeliams neparuoštoje, svetimoje ar net priešiškoje aplinkoje (demokratinės visuomenės modelių pritaikymas Centrinėje ir Rytų Europoje gali būti suvokiamas kaip politinės raidos inovacija, kurios paskirtis turi būti tokia: įveikti šiems modeliams įgyvendinti neparuoštos, svetimos ir net priešiškos aplinkos neigiamą reakciją, subrandinant demokratinės visuomenės modeliams palankų foną); inovacijos, kurios yra sietinos su būtinumu demokratinės visuomenės modelius įgyvendinti kompleksiškai (nekompleksinis demokratinės visuomenės modelių įgyvendinimas gali sąlygoti šių modelių iškraipymus, kai juos įgyvendinant ir skleidžiant yra apsiribojama tam tikrų išorinių formų ir atributų perėmimu ir kai iš esmės yra ignoruojamas demokratinis šių modelių turinys). Atsižvelgiant į tai, kad demokratinės visuomenės modelių perėmimas iškreipiant jų demokratines nuostatas yra neleistinas, būtina laikytis reikalavimo, kad inovacijos turi būti orientuojamos į kompleksišką demokratinės visuomenės modelių įgyvendinimą tiek jų turinio, tiek ir formų prasme (demokratinės visuomenės modelių kompleksinis realizavimas Centrinėje ir Rytų Europoje gali būti suvokiamas kaip politinės raidos inovacija, skirta užtikrinti šių modelių kompleksinį įgyvendinimą neleidžiant jų iškraipyti),

inovacijų, kurios yra sietinos su naujo tipo demokratinės visuomenės modelių formavimu ir įgyvendinimu (Centrinėje ir Rytų Europoje yra subrandintos sąlygos formuoti ir įgyvendinti iš esmės naujo tipo demokratinės visuomenės pavidalą ir modelį. Šitokio visuomenės modelio kūrimas gali būti suvokiamas kaip politinės raidos inovacija, skirta suformuoti Centrinės ir Rytų Europos tradicijas reprezentuojantiems bei Vakarų demokratinę patirtį sujungiantiems Centrinės ir Rytų Europos visuomenei tinkantiems demokratinės raidos mechanizmams, kurių įgyvendinimas leistų užtikrinti demokratinės raidos negrįžtamumą). 

Be paminėtųjų, gali būti nurodytos ir kai kurios kitos inovacijos, sietinos su demokratinės visuomenės formavimusi nedemokratinių tradicijų patirties fone.

Centrinės ir Rytų Europos šalių politinę raidą taip pat atspindi ir tos inovacijos, kurios yra susijusios su Centrinės ir Rytų Europos šalių visuomenės integracija į euroatlantinės bendrijos erdves. Išskirtinis šių inovacijų bei jų valdymo problemų bruožas yra tas, kad Centrinės ir Rytų Europos šalių visuomenė vis didesniu mastu perima bendruosius moderniosios visuomenės požymius. Tokių požymių perėmimas iš esmės išreiškia gana specifines politinės raidos inovacijas. Iš jų pažymėtinos:

inovacijos, sietinos su tuo, kad tradicinė politinės raidos samprata yra panaudojama globalioms politinės, socialinės, ekonominės raidos nuostatoms įgyvendinti (Centrinės ir Rytų Europos šalių visuomenei integruojantis į euroatlantinės bendrijos erdves, šių šalių politinės raidos sampratos turi pritapti prie europinės ir pasaulinės raidos trajektorijų sistemos; toks pritapimas gali būti suvokiamas kaip gana reikšminga Centrinės ir Rytų Europos šalių politinei raidai būdinga inovacija, kurios esminė paskirtis yra užtikrinti spartesnę Centrinės ir Rytų Europos šalių visuomenės politinės raidos atitiktį bendrosioms europinės bei pasaulinės pažangios politinės raidos trajektorijoms),

inovacijos, sietinos su tuo, kad bet koks tradicinių politinės raidos sampratų panaudojimas siekiant įgyvendinti globalias politinės, socialinės, ekonominės ir kitokios raidos nuostatas veikia globalių procesų turinį ir formuoja tam tikrą globalių procesų sistemos reakciją į įtraukimo į šią sistemą mechanizmą. Tai reiškia, kad politinės raidos sampratų globalizavimas skatina naujas inovacijas bei naujas problemas pačių globalių procesų srityje (Centrinės ir Rytų Europos šalių visuomenei integruojantis į modernesnės visuomenės erdves palaipsniui yra keičiama ir pačios moderniosios visuomenės samprata – ši samprata vis didesniu mastu sutelkia ar turi sutelkti ir iš Centrinės ir Rytų Europos plintančias idėjas ir vertybes. Centrinės ir Rytų Europos šalių visuomenės integravimasis į moderniosios visuomenės erdves vis labiau veikia pačios „moderniosios“ visuomenės pokyčius: integracijos procesai kartu formuoja ir globalaus pobūdžio politinės raidos inovacijas, susijusias ne tik su Centrinės ir Rytų Europos visuomenės prisitaikymu europinės ir pasaulinės raidos procesų atžvilgiu, bet ir su globalios raidos trajektorijų prisitaikymu prie tų aplinkybių, kurios susiklosto Centrinės ir Rytų Europos šalių visuomenės raidos sąlygomis).

Procesai, sietini su Centrinės ir Rytų Europos šalių visuomenės integracija į euroatlantinės bendrijos erdves daugeliu požiūrių atspindi ir tas inovacijas, kurios lemia naujo tipo socialinių ekonominių struktūrų bei jų politinio aktyvumo mechanizmų formavimąsi. Ypač išskirtinos tos inovacijos, kurios yra susijusios su naujų politinės raidos valdymo subjektų, jų sluoksnių atsiradimu bei šių subjektų galios didėjimu. Šių inovacijų svarbą lemia tai, jog Centrinės ir Rytų Europos šalyse vykstant radikaliems visuomenės struktūros pokyčiams, atsiranda iš esmės naujų, daug specifinių savybių turinčių politinės raidos valdymo subjektų: šių subjektų ir jų sluoksnių formavimasis gali būti suvokiamas kaip svarbi politinės raidos aplinkybė.

Kalbant apie politinės raidos inovacijų susiejimą su naujų socialinių ekonominių struktūrų bei jų politinio aktyvumo mechanizmų formavimusi, būtina suvokti ir politinės raidos aktyvinimo bei šios raidos valdymo subjektų motyvacijų dinamikos reikšmingumą.

Iš politinės raidos inovacijų ypač išskirtinos tos, kurios yra susijusios su visuomenės ir valstybės saugumu bei su politinės raidos stabilumo užtikrinimu. Iš jų prioritetinėmis laikytinos:

inovacijos, sietinos su valstybės saugumą ir stabilumą užtikrinančių priemonių įgyvendinimu (Centrinės ir Rytų Europos šalyse yra labai aktualu sugebėti vidaus ir užsienio politikos priemonėmis užtikrinti valstybių saugumą ir stabilumą; tokio tipo priemonių formavimas ir realizavimas gali būti suvokiamas kaip inovacijos, kurių prioritetas – prevencine tvarka politinėmis priemonėmis eliminuoti arba bent maksimaliai sumažinti saugumui ir stabilumui gresiančius pavojus,

inovacijos, sietinos su efektyviu teisinės sistemos ir jėgos struktūrų galių plėtojimu bei panaudojimu, įgyvendinant principines demokratinės raidos ir žmogaus teisių garantijų nuostatas (Centrinės ir Rytų Europos šalyse yra labai aktualu sugebėti politinėmis priemonėmis užtikrinti teisinės sistemos ir jėgos struktūrų galių plėtojimą bei panaudojimą vien tokiais būdais, kad būtų įgyvendintas demokratinės valstybės saugumas ir stabilumas: tam reikia atitinkamų politinės raidos inovacijų),

inovacijos, lemiančios visuomenės politinės raidos tęstinumą ir pozityvumą, užtikrinant demokratinės raidos mechanizmų nuolatinį tobulinimą ir efektyvų funkcionavimą.

Apibūdintos inovacijos gali būti laikomos svarbiausiomis politinės raidos srityje.Skaitytojų komentarai
Vardas*:
El. paštas*:
Komentaras*:
Patvirtinimo kodas*:
 
Komentuoti

2012-12-12
xHNgncyZuSR
Agnita Kovas 3 d, 2011Ačiū.Patirtis išties buvo dar gerokai slgnvipaesnė negu kad galėčiau atpasakoti nevargindama skaitytojų akių ilgais pasakojimais. Ir sutinku, kad nebūtina viską žinoti. Svarbiausia, kad žmonės apskritai nėra abejingi ir juos dar galima kuo nors sudominti, galbūt net paskatinti domėtis:)
2012-12-13
kiWjFjwJFfZTSElQ
rnMnJZ <a href=\"http://cxypppitzpzj.com/\">cxypppitzpzj</a>
2012-12-14
OUflzHBmIqgc
Din9Uj , [url=http://nnwrhfpclbbo.com/]nnwrhfpclbbo[/url], [link=http://ogkibsriyvhd.com/]ogkibsriyvhd[/link], http://cdmkmtzpxjod.com/
2012-12-15
kocNQTAbRgTbJTnVh
zzC4Hd <a href=\"http://iniqvhndngei.com/\">iniqvhndngei</a>
2012-12-20
tBRgxdOUXpqcpqzj
43g4Am , [url=http://zgktvdukjrel.com/]zgktvdukjrel[/url], [link=http://nxzauegvwisw.com/]nxzauegvwisw[/link], http://kyufhrgugedu.com/
Inovacijos ir internacionalizacija
visi
Europos verslo inoavacijų tinklas
KlasterLT