Technologijų bei mokslo ir technologijų parkai, pramonės mazgai bei technopoliai inovacijų plėtojimo sistemoje

Technologijų bei mokslo ir technologijų parkai, pramonės mazgai bei technopoliai inovacijų plėtojimo sistemoje. Technologijų bei mokslo ir technologijų parkai, pramonės mazgai bei technopoliai, kaip organizacijos, vertintini kaip funkcijų sudėtingumu pasižyminčios grandys šiuolaikinėje inovacijų skatinimo bei verslo kūrimo, plėtojimo ir modernizavimo veikloje dalyvaujančių organizacijų sistemoje. Šios organizacijos yra ypač reikšmingos aktyviai kuriant ir plėtojant modernias technologijas šiuolaikinėmis socialinės, ekonominės, mokslo ir technologijų pažangos internacionalizavimo bei žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimosi sąlygomis.

Technologijų bei mokslo ir technologijų parkai, pramonės mazgai bei technopoliai, kaip organizacijos, veikiančios inovacijų plėtojimo sistemoje, pasižymi keliais bendrais požymiais:

 • šios organizacijos yra sudėtingos ir jas sudaro įvairaus tipo ir pobūdžio bei skirtingomis veiklos sritimis ir funkcijomis pasižyminčios įmonės ar įstaigos, veikiančios įvairiose ekonominės veiklos, socialinio sektoriaus, mokslo ir technologijų pažangos srityse (ypač pažymėtina, jog minėtos įmonės ir įstaigos gali veikti įvairių nuosavybės formų pagrindu, gali būti skirtingo žinybinio pavaldumo, įvairių teisinių formų, taip pat gali veikti kaip skirtingos nacionalinės kilmės verslo ar kitokios veiklos subjektai),
 • šių organizacijų struktūroje veikiančios įmonės ar įstaigos pasižymi funkcijų, specializacijų bei veiklos rezultatų papildomumu (ypač pažymėtina, jog minėtų įmonių ir įstaigų sąrankomis yra apimamos įvairios žmogiškųjų išteklių ugdymo, ypač studijų, fundamentinių bei taikomųjų mokslinių tyrimų, projektavimo, konstravimo, eksperimentinės gamybos bei paslaugų, masinės gamybos bei paslaugų, taip pat gamybos bei paslaugų aptarnavimo, įvairioms pagalbinėms ir šalutinėms veikloms plėtoti reikalingos funkcijos),
 • šiomis organizacijomis apimamose įmonėse ir įstaigose yra kuriamos ir įgyvendinamos inovacijos, įgaunančios naujų produktų ar naujų technologijų formas ir pasižyminčios tuo, jog tokių inovacijų sukūrimą ir tolesnį pasklidimą nulemia šių įmonių ir įstaigų sąveika (galima teigti, kad tokia įmonių ir įstaigų sąveika sudaro prielaidas sinergetiniams efektams gauti ir panaudoti, taip pat ir inovacijoms kurti ir įgyvendinti),
 • šiomis organizacijomis apimamų įmonių ir įstaigų veikla, ypač sąveika kuriant ir įgyvendinant inovacijas, yra administruojama, siekiant valdymo priemonėmis užtikrinti efektyvų visos organizacijos potencialo panaudojimą (galima teigti, jog aprašomojo tipo organizacijose yra įgyvendinamos nuostatos turėti, plėtoti ir pagal poreikius pritaikyti atitinkamas bendrąsias vadybos ir administravimo sistemas, skirtas tokioms organizacijoms priklausančių įmonių ir įstaigų veiklai koordinuoti bei konkretiems projektams administruoti),
 • šiomis organizacijomis apimamų įmonių ir įstaigų veikla pasižymi šiai veiklai aptarnauti skirtos infrastruktūros bendrumu: tokiose organizacijose gali būti plėtojama bendra gamybinė, socialinė, taip pat informacinė bei vadybinio, juridinio, marketinginio, konsultacinio, edukacinio ir kitokio intelektinio aptarnavimo infrastruktūra (beje, pastaroji aplinkybė parodo, kad technologijų, mokslo ir technologijų parkai, pramonės mazgai, technopoliai paprastai gali būti ir yra kuriami teritorine prasme aiškiai apibrėžtoje erdvėje: šiomis organizacijomis apimamos įmonės ir įstaigos paprastai pasižymi pagrindinių gamybinių ar paslaugoms teikti skirtų pajėgumų koncentracija tam tikroje teritorijoje, kartu sudarant fizines prielaidas bendrai infrastruktūrai plėtoti ir bendrai veiklai fiziškai apibrėžtoje erdvėje koordinuoti).

Esminis bendras požymis, būdingas technologijų bei mokslo ir technologijų parkams, pramonės mazgams bei technopoliams yra tas, kad visos šios organizacijos yra suvoktinos kaip tinklų tipo organizacijos ir pačios gali susijungti ar būti jungiamos į įvairius tinklus.

Technologijų bei mokslo ir technologijų parkų, pramonės mazgų bei technopolių, kaip sudėtingų organizacijų, santykis su šiomis organizacijomis apimamomis įmonėmis ir įstaigomis gali būti dvejopas:

 • minėtosios įmonės ir įstaigos veikia technologijų bei mokslo ir technologijų parkų, pramonės mazgų bei technopolių struktūrose,
 • technologijų bei mokslo ir technologijų parkai, pramonės mazgai ar technopoliai veikia kaip tam tikri sąveikaujančių įmonių ar įstaigų dariniai.

Abiem nurodytais atvejais technologijų bei mokslo ir technologijų parkams, pramonės mazgams ar technopoliams yra būdingi paminėti bendri požymiai.

Kartu pastebėtina, jog technologijų bei mokslo ir technologijų parkai, pramonės mazgai ar technopoliai, kaip organizacijos, pasižymi ir tam tikrais ypatumais.

Technologijų parkas gali būti apibūdinamas kaip organizacija, kurios paskirtis – funkcijų, specializacijų bei sukuriamų produktų papildomumu pasižyminčių įvairių įstaigų ir įmonių sąveikos pagrindu kurti, skleisti bei įgyvendinti praktikoje naujas technologijas bei naujo tipo produktus, orientuotus į technologijų pokyčius įvairiose ekonominės, taip pat socialinės, technologijų pažangos ir kitose srityse. Išskirtinis technologijų parkų požymis yra tas, jog juose veikia ir sąveikauja įmonės ir įstaigos, atliekančios tarpusavio papildomumu pasižyminčias naujų technologijų ir produktų kūrimo funkcijas ir operacijas mokslinių tyrimų, projektavimo, konstravimo, eksperimentinės bei masinės gamybos ir paslaugų srityse, taip pat gamybos aprūpinimo ir aptarnavimo kitose srityse, įskaitant ir – konsultacinio, juridinio, marketinginio, kitokio aptarnavimo, įvairių mokymų ir instruktavimo, vadybinių ir kitų paslaugų sritis. Beje, technologijų parkas, kaip organizacija, gali veikti tiek skirtingomis teisinėmis formomis, tiek ir įvairiomis veiklos koncentravimo erdvės atžvilgiu formomis. Technologijų parkas gali veikti tiek kaip erdvės atžvilgiu apibrėžtoje erdvėje veikianti organizacija (tokiais atvejais yra apibrėžiama konkreti teritorija, pastatai ar pastatų bei kitų objektų kompleksai), tiek ir kaip virtuali organizacija. Savaime suprantama, kiekvienas technologijų parkas, funkcionuodamas kaip tinklo tipo organizacija, telkia potencijas sinergetiniams efektams gauti, kurie ir lemia paties technologijų parko veiklos sėkmę.

Mokslo ir technologijų parkas gali būti apibūdinamas kaip organizacija, kurios paskirtis – funkcijų, specializacijų bei sukuriamų produktų papildomumu pasižyminčių įvairių įmonių ir įstaigų sąveikos pagrindu kurti, skleisti bei panaudoti ar įgyvendinti praktikoje naujas žinias, naujas technologijas bei naujo tipo produktus, orientuotus į mokslo ir technologijų pažangą bei į technologijų pokyčius įvairiose socialinės, ekonominės, taip pat politinės ir kitaip apibrėžtinose raidos ir pažangos srityse.

Išskirtinis mokslo ir technologijų parkų požymis, lyginant juos su technologijų parkais, yra tas, jog mokslo ir technologijų parkuose veikia ir sąveikauja ne tik įmonės ir įstaigos, būdingos technologijų parkams, bet ir įstaigos, įmonės bei kitos organizacijos, dirbančios fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų, mokymo ir studijų bei kitose akademinio darbo srityse. Mokslo ir technologijų parkų veiklos rezultatų panorama yra kur kas platesnė: mokslo ir technologijų parkuose naujos žinios, naujos technologijos bei naujo tipo produktai yra kuriami tiek tuo pačiu pavidalu, kaip ir technologijų parkuose, tiek ir naujos kokybės žmogiškųjų išteklių ugdymo bei naujomis kompetencijomis ir kvalifikacijomis pasižyminčių specialistų rengimo formomis. Pažymėtina, jog mokslo ir technologijų parkų struktūroje būtinai turi veikti universitetai, kitos mokslo ir studijų įstaigos ar jų padaliniai, todėl pati mokslo ir technologijų parkų veikla negali nebūti betarpiškai orientuota į naujų žinių sukūrimą bei į edukacinio pobūdžio rezultatus. Beje, mokslo ir technologijų parkams būdingas naujų žinių kūrimo bei edukacinių funkcijų požymis leidžia teigti, jog mokslo ir technologijų parkas, kaip organizacija, yra ir sudėtingesnis, ir inovacinių gebėjimų prasme brandesnis, nei „tradicinis“ technologijų parkas. Ši aplinkybė yra itin reikšminga vertinant mokslo ir technologijų parkų vaidmenį į inovacijas orientuotos akademinės veiklos bei verslo internacionalizavimo, taip pat žiniomis grindžiamos visuomenės bei žinių ekonomikos kūrimosi sąlygomis, nes ji išreiškia mokslo ir technologijų parkų reikšmingumą ugdant žmogiškuosius išteklius bei aprūpinant visus šiuolaikinės visuomenės gyvenimo sektorius reikiamų kvalifikacijų ir kompetencijų specialistais.

Mokslo ir technologijų parkas, kaip ir technologijų parkas, gali veikti tiek įvairiomis teisinėmis formomis, tiek ir įvairiomis veiklos koncentravimo erdvės atžvilgiu formomis. Kartu pažymėtina, kad mokslo ir technologijų parkų formų veiklos koncentravimo erdvės atžvilgiu įvairovė yra didesnė: mokslo ir technologijų parkai gali veikti ir negriežtai apibrėžtose erdvėse, taip pat ir teritorine prasme negriežtai apibrėžtose erdvėse; mokslo ir technologijų parkai gali veikti ir kaip virtualios organizacijos.

Be technologijų bei mokslo ir technologijų parkų, gana svarbios ir perspektyvios tinklų tipo organizacijos, veikiančios inovacijų plėtojimo srityje, yra pramonės mazgai ir technopoliai.

Pramonės mazgai ir technopoliai pasižymi dviem išskirtiniais požymiais:

 • šios organizacijos gali būti kuriamos ir plėtojamos tik teritoriniu atžvilgiu aiškiai apibrėžtoje erdvėje: tiek pramonės mazgas, tiek ir technopolis visada yra apibūdintini geografiškai ar pasitelkiant teritorinę erdvę nusakančias dimensijas,
 • šios organizacijos paprastai yra neformalios: tiek pramonės mazge, tiek ir technopolyje gali veikti įvairiai formalizuotos ir formų įvairove pasižyminčios įmonės, įstaigos ir kitokios organizacijos, tačiau pramonės mazgas ar technopolis, kaip visuma, paprastai veikia kaip neformalizuota (neformali) organizacija.

Pramonės mazgas gali būti apibūdinamas kaip tinklo tipo organizacija, kurios paskirtis yra teritoriniu atžvilgiu bendroje erdvėje veikiančias pramonės bei pramonei artimų ekonomikos sektorių įmones „aprūpinti“ bendra infrastruktūra. Tai reiškia, kad įmonės, kurių produktai kuriami (gaminami) teritoriniu atžvilgiu bendroje erdvėje arba gretimose, kaimyninėse erdvėse, gali naudotis bendra arba bendro naudojimo energetinio ūkio transporto, logistikos, kitokio ūkio infrastruktūra, taip pat įvairių socialinio profilio, vadybinių bei kitų intelektinių, informacinių ar kitokių paslaugų infrastruktūra. Naudojimasis bendra arba bendro naudojimo infrastruktūra sudaro prielaidas pramonės mazge veikiančių įmonių bei kitokių organizacijų efektyvumui didinti, nes:

 • gali būti realiai mažinamos infrastruktūrinių paslaugų sąnaudos ir gerinama šių paslaugų kokybė,
 • sudaromos papildomos galimybės plėtoti įvairialypę partnerystę tarp pramonės mazge veikiančių įmonių.

Pramonės mazgams būdinga didelė įvairovė dar ir todėl, jog juose lygiagrečiai gali veikti ir tarpusavyje sąveikauti įmonės, įstaigos bei jų dariniai, pasižymintys skirtingomis orientacijomis į įvairialypių pokyčių spartą bei į naujųjų technologijų, ypač aukštųjų technologijų, kūrimo ir plėtojimo prioritetiškumą. Tame pačiame pramonės mazge gali būti plėtojamos tiek tradicinės, į sparčią technologijų pažangą neorientuotos gamyba bei paslaugos, pasižyminčios „konservatyvizmu“ bei „stagnacija“ įvairiose pokyčių srityse, tiek ir labai inovatyvios gamyba bei paslaugos, orientuotos į sparčią technologijų pažangą bei į aukštųjų technologijų kūrimo ir panaudojimo prioritetus. Bet kuriuo atveju įmonės ar įstaigos buvimas pramonės mazge suteikia jai papildomų galimybių gaunant ir panaudojant sinergetinius efektus.

Pramonės mazgo sąlygomis atsiranda palankios galimybės inovacijoms. Tokių galimybių atsiradimą ir pasinaudojimą jomis nulemia įvairių įmonių buvimas bendroje erdvėje, kurioje gali būti sudaroma palanki aplinka kurti, skleisti bei įgyvendinti naujas technologijas bei jų pagrindu gaminti naujus produktus. Pramonės mazgas, kaip organizacinė forma, pasižymi ypatingu palankumu plėtoti įvairialypę kooperaciją pramonės gamybos srityje ir modernizuoti šiuolaikinę pramonę įvairiomis inovacijų skatinimo priemonėmis.

Pažymėtina ir tai, kad pramonės mazguose gali būti sudaromos itin palankios sąlygos tarptautiniams ekonominiams ryšiams plėtoti bei tarptautiniam bendradarbiavimui technologijų pažangos srityje.

Pramonės mazge įvairias infrastruktūros paslaugas teikti bei kitokius produktus kurti gali įvairiomis formomis veikiančios specializuotos įmonės ar įstaigos, kurios kartu su jų aptarnaujamomis įmonėmis sudaro vieną įmonių, įstaigų ar kitokių organizacijų tinklą, pasižymintį teritorine koncentracija ir bendra buvimo vieta.

Pramonės mazgo apibūdinimas daugeliu požymių yra identiškas technopolio apibūdinimui. Kaip ir pramonės mazgas, technopolis gali būti apibūdinamas kaip tinklo tipo organizacija, kuriai yra būdinga teritoriniu atžvilgiu apibrėžtina bendra erdvė. Kartu pastebėtina, kad technopolio samprata yra kur kas platesnė nei pramonės mazgo, todėl būtina ją aptarti išsamiau.

Bendriausiu atveju technopolis gali būti apibūdinamas kaip tinklo tipo organizacija, kurią sudaro toje pačioje teritorijoje veikiančios (sukoncentruotos) ir tarpusavyje bendradarbiaujančios įmonės, įstaigos bei kitokios organizacijos, pasižyminčios prioritetinėmis savo veiklos orientacijomis į kompleksinį naujų žinių bei šiomis žiniomis grindžiamų naujų technologijų ir inovatyvių produktų sukūrimą ir tolesnį paskleidimą.

Technopolis gali būti suvokiamas kaip erdvės atžvilgiu apibrėžta sistema, kurioje veikia fundamentinius bei taikomuosius tyrimus, universitetines bei profesines studijas vykdančios įstaigos ar organizacijos, mokymo, konsultavimo įvairiose srityse, projektavimo, konstravimo paslaugas teikiančios bei įvairias tokio pobūdžio funkcijas atliekančios įstaigos ir organizacijos, eksperimentinę bei masinę įvairių produktų gamybą plėtojančios bei įvairiomis infrastruktūros paslaugomis tokią gamybą aptarnaujančios įmonės bei įvairūs jų dariniai. Išskirtinis technopolio struktūroje veikiančių įmonių, įstaigų bei kitų organizacijų, kaip visumos, požymis yra tas, jog tokios įmonės, įstaigos ir organizacijos yra orientuotos į kompleksinį vykdymą funkcijų, apimančių visą technologiškai naujų produktų sukūrimo bei masinio paskleidimo ciklą, suvokiant, jog tokį ciklą sudaro inovacijoms kurti skirtos įvairios pačių inovacijų generavimo fazės, šioms inovacijoms materializuoti bei komercializuoti skirti tyrimų, projektavimo, konstravimo, technologinio aprūpinimo, taip pat ekonominio, marketinginio, juridinio aprūpinimo darbai ir įvairūs jų etapai, mokymo, studijų, perkvalifikavimo, konsultavimo darbai ir etapai, taip pat įvairialypė veikla tiek eksperimentinės, tiek ir masinės gamybos bei tokių gamybų paruošimo ir aptarnavimo srityse.

Taigi, technopolis, kaip sistema, sujungianti plataus spektro organizacijas, yra orientuota į kompleksinį naujų technologijų įvairiose srityse bei technologiškai orientuotų produktų sukūrimą bei paskleidimą. Prioritetinė technopolių specializacija yra aukštųjų technologijų kūrimas bei aukštųjų technologijų panaudojimo pagrindu kuriamų produktų gamyba, paslaugų teikimas bei šių produktų ir paslaugų masinis paskleidimas tarptautinėse rinkose.

Technopolio struktūroje gali veikti įvairios įmonės, mokslo ir studijų organizacijos, daugialypės įstaigos, įvairūs įmonių, įstaigų ir organizacijų dariniai, tarp jų ir – technologijų bei mokslo ir technologijų parkai, pramonės mazgai, verslo inkubatoriai, kitokie į inovacijų kūrimą ir paskleidimą orientuoti dariniai. Ypač pabrėžtina, kad technopolio struktūroje veikiančios įmonės, įstaigos, organizacijos bei jų dariniai, neprarasdami savo juridinio, ekonominio ir kitaip apibrėžiamo savarankiškumo, įvairiomis formomis koordinuoja savo veiklą, tokią koordinaciją prioritetiškai plėtojant programinio tikslinio, projektinio bei matricinio valdymo būdais. Pastaroji aplinkybė rodo, jog technopolis gali būti vertinamas ir kaip dideliu universalumu pasižyminti sudėtinga struktūra, kurioje gali veikti dideliais pajėgumais disponuojančios įmonės, įstaigos, kitos organizacijos bei jų dariniai, ir kaip labai mobili organizacija, pajėgi plėtoti technologijų pažangą įvairiomis perspektyviomis proveržių kryptimis.

Pažymėtinas technologijų, mokslo ir technologijų parkų, pramonės mazgų ir technopolių, kaip tinklų tipo organizacijų, tarpusavio panašumas. Kartu pabrėžtina, jog būtent technopoliai gali būti vertinami kaip universaliausios ir į naujų technologijų ir naujų produktų kūrimą bei į itin sparčią tokių technologijų ir produktų gamybos pagrindu plėtojamą pažangą labiausiai orientuota organizacinė forma: technopolio modelis sujungia visas sinergetinių efektų paieškos, gavimo bei panaudojimo idėjas, kurios vienaip ar kitaip gali būti būdingos įvairiems technologijų bei mokslo ir technologijų parkų ar pramonės mazgų modeliams (toks požiūris leidžia vertinti technopolį kaip itin pažangią ir perspektyvią tinklų tipo organizaciją, skirtą sparčiai technologijų pažangai užtikrinti, ypač aukštųjų technologijų kūrimo ir panaudojimo srityje).

Apibendrinant galima pabrėžti visų šių organizacijų svarbą, kartu pripažįstant, jog minėtosios organizacijos globalizacijos aplinkoje iš esmės gali reikštis tik kaip regioninės ar kitaip apibūdintinos lokalios reikšmės dariniai, skirti inovacijoms plėtoti. Nepaisant to, jog šiose organizacijose kuriami produktai gali pasižymėti itin aukštu konkurencingumu, o pačios organizacijos konkrečiose ekonominės raidos bei technologijų pažangos srityse gali netgi būti lyderiais tarptautiniu ir netgi globaliu mastu, šiuolaikinėmis sąlygomis atsiranda vis didesni poreikiai plėtoti dar sudėtingesnes ir stambesnes organizacijas, kurios būtų pajėgios ne tik itin efektyviai veikti globaliose ekonominės bei technologijų pažangos erdvėse, bet ir formuotų globaliu mastu naujas proveržių kryptis.

Tinklų tipo organizacijomis, kurias būtų galima traktuoti kaip dar aukštesnio lygio organizacijas nei technologijų parkai, pramonės mazgai ar technopoliai, yra laikytini įvairūs įmonių, įstaigų ir organizacijų susivienijimai bei kitokie dariniai, orientuoti į inovacijų aktyvinimą ir plėtojimą. Tarp tokių susivienijimų ir kitokių darinių yra išskirtini klasteriai: būtent jie šiuo metu yra vertinami kaip itin perspektyvios ir efektyvios organizacijos, skirtos inovacijoms aktyvinti ir plėtoti tarptautiniu mastu.Skaitytojų komentarai
Vardas*:
El. paštas*:
Komentaras*:
Patvirtinimo kodas*:
 
Komentuoti

2012-12-12
UASrMuDOKRoMjkj
Wie sagte schon unser Uraltbundeskanzler: Was interessiert mich mein Geschwe4tz von getersn?Im Podcast-Interview auf IP kommt Katja ja auch schon viel zahmer rfcber. Denke mal sie hat schon gemerkt das sie da Imageme4ssig so einiges losgetreten hat was nicht so toll war.
2012-12-13
AFLpaDbkCMz
Mkpr71 <a href=\"http://igqxqhooahzh.com/\">igqxqhooahzh</a>
2012-12-14
ZuOSdkSjx
S2Lx3W , [url=http://ncrwzjlcmlww.com/]ncrwzjlcmlww[/url], [link=http://tjadfcfuuxkt.com/]tjadfcfuuxkt[/link], http://utfxpooeuxsu.com/
2012-12-15
eHPAyBbKjS
X1Bd2w <a href=\"http://jgszliukqrhw.com/\">jgszliukqrhw</a>
2012-12-20
WoyOKdXUiRiCKLZQY
gEQ29D , [url=http://rvrgmnsqrimh.com/]rvrgmnsqrimh[/url], [link=http://knslcusegkuy.com/]knslcusegkuy[/link], http://paahblfbudfr.com/
2012-12-20
CqagsXXFITPEDmSVSt
DS6aAm , [url=http://gcolzxuazgkr.com/]gcolzxuazgkr[/url], [link=http://zcymwlrtpuwv.com/]zcymwlrtpuwv[/link], http://kewwfcypezfx.com/
2017-01-30
jAuXq7dFWVs
Posts like this make the inetnret such a treasure trove
2017-02-01
ycvjsBsaH
Now we know who the <a href=\"http://bhmnyo.com\">seinsble</a> one is here. Great post!
2017-02-01
3pIISiCy
I actually found this more enerttaining than James Joyce. http://rfbkzdhcts.com [url=http://kcezuygg.com]kcezuygg[/url] [link=http://augbjmza.com]augbjmza[/link]
2017-02-04
0gEA122aF0
You put the lime in the <a href=\"http://pkgohx.com\">couonct</a> and drink the article up.
2017-02-06
rbdo9XXTJ
It\'s really great that people are sharing this inaoimftron. http://ftnzzp.com [url=http://tejunhudhu.com]tejunhudhu[/url] [link=http://jyhomrhoyg.com]jyhomrhoyg[/link]
Inovatyvios organizacinės formos
visi
Europos verslo inoavacijų tinklas
KlasterLT