Inovacijų politika Lietuvoje

Lietuvoje inovacijų politikos įgyvendinimą administruoja Ūkio ministerija bei Švietimo ir mokslo ministerija. Ūkio ministerija yra atsakinga už inovacijas versle; Švietimo ir mokslo ministerija yra atsakinga už inovacijų potencialo augimą, mokslinių tyrimų plėtrą bei dalinai už mokslo rezultatų komercializavimą.

Lietuvos inovacijų politiką yra realizuojama per šias strategijas ir programas:

Inovacijų politikos strategijos ir programos buvo suderintos su šiais valstybės dokumentais:  

 


 Inovacijų versle programa 2003-2006

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. liepos 15 d. Nr. 911 patvirtino Inovacijų versle programą 2003-2006, kuri yra svarbiausias inovacijų plėtrą Lietuvoje reglamentuojantis dokumentas.

Šios Programos tikslas – didinti Lietuvos pramonės ir verslo konkurencingumą – sudaryti veikiančioms įmonėms palankias sąlygas atsinaujinti, steigti naujas modernias įmones, įmonėms naudoti Lietuvos ir tarptautinį mokslo ir technologijų potencialą, kad kurtų didelę pridėtinę vertę ir sugebėtų konkuruoti pasaulio rinkoje.

Svarbiausieji šios programos uždaviniai:

 • Propaguoti inovacijas, didinti visuomenės sąmoningumą inovacijų srityje;
 • Skatinti mokslo ir verslo visuomenės bendradarbiavimą;
 • Stiprinti mokslinių tyrimų ir technologijų bazę, didinti jos naudojimo efektyvumą;
 • Gerinti inovacijų finansinę aplinką ir plėtoti paramos infrastruktūrą;
 • Koordinuoti inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros politiką formuojančių institucijų veiklą, stiprinti jų administracinius gebėjimus.

Programos priemones numatoma įgyvendinti naudojant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimus, skirtus Inovacijų versle programos atitinkamų metų priemonėms vykdyti, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių fondų (programų) lėšas. Į šią sumą neįskaitomos privačių juridinių ir fizinių asmenų lėšos.

Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Ūkio ministerija bei Švietimo ir mokslo ministerija. Jos vykdymo rezultatus vertina Mokslo ir technologijų komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Inovacijų versle programa 2003-2006 parengta siekiant atnaujinti Inovacijų versle programą 2000-2002, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 528.

 Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2005 m. birželio 20 d. priėmė nutarimą Nr. 670 „Dėl Lisabonos strategijos įgyvendinimo ir koordinavimo Lietuvoje“ (Žin., 2005, Nr. 78-2823).

Europos Vadovų Tarybos 2000 metais patvirtino Lisabonos strategiją, kuri nustatė strateginį tikslą – per 10 metų Europos Sąjungą paversti „konkurencingiausia ir dinamiškiausia žinių pagrindu augančia ekonomika pasaulyje“, spartinant technologinę pažangą, kuriant žinių visuomenę, atliekant būtinas ekonomines reformas ir mažinant socialinę atskirtį.

Lietuva yra nustačiusi tokius nacionalinius prioritetus, kurie bus įgyvendinami siekiant ekonominio augimo ir užimtumo didėjimo:

 • makroekonomikos srityje – išlaikyti spartų ekonomikos augimą, makroekonominį stabilumą ir siekti visateisės narystės Ekonominėje ir pinigų sąjungoje;
 • mikroekonomikos srityje – skatinti Lietuvos įmonių konkurencingumą;
 • užimtumo srityje – skatinti užimtumą ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą.


 
Aukštųjų technologijų plėtros programa

Aukštųjų technologijų plėtros programa buvo patvirtinta 2003 m. gruodžio 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1645. Šios Programos vykdymo pradžia – 2004 metai, pabaiga – 2006 metai.

Ši Programa padės plėtoti Lietuvoje jau egzistuojančias aukštųjų technologijų gamybos šakas (mokslinis potencialas ir juo remiantis gaminami pasaulio rinkoje konkurencingi produktai):

 • biotechnologiją;
 • mechatroniką;
 • lazerių technologijas;
 • informacines technologijas;
 • nanotechnologijas ir elektroniką.

Ši Programa – tai žvalgomasis projektas, kuriuo siekiama kuo greičiau pradėti tikslingus ir aktyvius veiksmus aukštųjų technologijų srityje, taip pat aprobuoti tokių programų valdymo metodus ir finansavimo mechanizmus. Šios Programos vykdytojai – Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, mokslo ir studijų institucijos, kitos įstaigos.


 Ilgalaikė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros strategija

Ilgalaikė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros strategija buvo patvirtinta 2003 m. gruodžio 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1646. Ši Strategija, kaip ir Valstybės ilgalaikės raidos strategija, apima laikotarpį iki 2015 metų.

Pagrindinis strategijos tikslas - stiprinti šalies mokslinį technologinį potencialą, siekti, kad jis kuo efektyviau būtų naudojamas šalies pažangai spartinti ir konkurencingumui didinti atsižvelgiant į ribotus Lietuvos išteklius.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (technologinės) plėtros (MTEP) politikos tikslai konkretinami ir tikslinami objektyviai įvertinus šalies poreikius ir galimybes, taip pat tarptautinio bendradarbiavimo vaidmenį. Šiuo metu nustatomi tokie strateginiai tikslai:

 • Lietuva iki 2015 metų turi tapti žinių visuomene.
 • Per artimiausius 7 metus turi būti pasiekta, kad mokslo ir gamybos sąveikos sistema atitiktų europinę inovacijų diegimo praktiką.
 • Iki 2010 metų MTEP išlaidos iš visų finansavimo šaltinių turi padidėti iki 3 procentų BVP taip, kad privačios MTEP išlaidos sudarytų 2 procentus BVP.
 • Per artimiausius 10 metų aukštųjų technologijų gamybos dalis turi pasiekti iki 20 procentų BVP.
 • Per artimiausius 5 metus turi būti pasiektas 70 procentų gyventojų kompiuterinis raštingumas;
 • Lietuvos MTEP sistema turi integruotis į ES mokslo technologinę erdvę.
 • MTEP plėtra turi tapti neabejotinu Europos Sąjungos struktūrinių fondų naudojimo prioritetu.

Strategija bus įgyvendinama etapais, o jos kryptys prireikus bus tikslinamos (atsižvelgiant į esamą vidaus ir išorės padėtį). Lietuvos mokslo ir technologijų baltosios knygos nuostatų įgyvendinimo programa yra šios Strategijos įgyvendinimo I etapas.

 


 Lietuvos mokslo ir technologijų baltosios knygos nuostatų įgyvendinimo programa

Lietuvos mokslo ir technologijų baltosios knygos nuostatų įgyvendinimo programa  buvo patvirtinta 2003 m. gruodžio 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1646. Programos vykdymo pradžia – 2003 m., pabaiga – 2005 m.

Pagrindinis šios programos tikslas yra siekti šalies subalansuotos plėtros – užtikrinti ilgalaikę sistemingą mokslo ir technologijų plėtrą, sudaryti sąlygas kurti moksliniais tyrimais, technologijų plėtra ir inovacijomis pagrįstą visuomenę Lietuvoje.

Ši programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžete ir Valstybės investicijų programoje atitinkamiems Programos vykdytojams patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų lėšų. Esant galimybei, Programa gali būti finansuojama ir tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai skirtomis lėšomis, taip pat Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Programos įgyvendinimą koordinuoja ir analizuoja, jos vykdymo priežiūrą atlieka Švietimo ir mokslo ministerija bei Ūkio ministerija.


 Prioritetinės Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2002–2006 metų kryptys

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1182 patvirtino šias prioritetinės Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2002–2006 metų kryptis:

1. Moksliniai tyrimai žmogaus gyvenimo kokybei užtikrinti:

 • genomika ir biotechnologijos sveikatai ir žemės ūkiui;
 • geros kokybės, saugaus ir ekologiškai švaraus maisto technologijos;
 • ekosistemų ir klimato pokyčiai;

2. Moksliniai tyrimai, skirti žinių visuomenei kurti:

 • informacinės visuomenės technologijos;
 • piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje;
 • tautinio identiteto išsaugojimas globalizacijos sąlygomis;

3. Moksliniai tyrimai, skirti nanotechnologijoms kurti:

 • nanomokslas;
 • nanotechnologijos;
 • daugiafunkcinių nanostruktūrinių medžiagų kūrimas;

4. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, skirti branduolinės saugos eksploatuojant Ignalinos atominę elektrinę ir nutraukiant jos eksploatavimą bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo uždaviniams spręsti:

 • branduolinė sauga;
 • radioaktyviųjų atliekų tvarkymo technologijos;

5. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, skirti Lietuvos pramonės tarptautiniam konkurencingumui didinti: biotechnologijos, mechatronikos, lazerinių, informacijos ir kitų aukštųjų technologijų kūrimas.

Finansavimą pagal šias tyrimų kryptis administruoja Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

 Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 963 buvo patvirtinta Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcija.

Ši koncepcija ir jos pagrindu priimti ekonominiai bei politiniai sprendimai turi skatinti parkų, o kartu atskirų Lietuvos regionų ir visos valstybės ekonomikos plėtrą, sudaryti sąlygas sparčiau diegti ūkyje inovacijas, skatinti glaudesnį studijų, mokslo ir verslo visuomenės bendradarbiavimą, didinti užimtumą.Skaitytojų komentarai
Vardas*:
El. paštas*:
Komentaras*:
Patvirtinimo kodas*:
 
Komentuoti

2013-02-02
AxhFUcRTh
I\'m not quite sure how to say this; you made it exrtmeely easy for me!
2013-02-02
XfLtCchPoa
I literally jumped out of my chair and danced after readnig this!
2013-02-03
dUedoPXebSMwctGHp
epuZRz <a href=\"http://zwqcwqraeetp.com/\">zwqcwqraeetp</a>
Inovacijų politika
visi
Europos verslo inoavacijų tinklas
KlasterLT